Termes i condicions

Benvingut a la pàgina web de Romacafé. Des de la mateixa podrà obtenir informació general relativa als productes i serveis que comercialitza la nostra companyia.
La utilització d’aquesta publicació digital i el seu contingut està subjecte a les condicions detallades en aquesta secció.

 

1. TITULARITAT DE L’SUPORT I ELS CONTINGUTS.

Romacafé, és titular de tots els drets sobre el programari implementat a la seva pàgina web així com dels drets de propietat industrial i intel.lectual referits als continguts o elements gràfics que s’hi incloguin. Romacafé reconeix, amb la deguda menció, els productes i serveis que no són propietat d’aquesta companyia, les marques estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tal són reconegudes per Romacafé, especialment i en concret els referides a la marca Illy.

Queda prohibit l’ús sense el consentiment previ i exprés de Romacafé, de les marques o nom comercials dels que Romacafé és propietari o concessionari.Totes les altres referències a altres marques comercials o registrades pertanyen als seus respectius propietaris.

Expressament s’autoritza la impressió, edició en qualsevol suport i distribució de quants documents apareguin en el web d’Romacafé en els següents termes: la documentació serà utilitzada amb finalitats informatives, en cap cas es podrà utilitzar amb fins comercials excepte autorització expressa, i haurà d’incloure sempre una referència sobre l’origen o titular del dret, és a dir Romacafé.
L’autorització concedida per utilitzar aquesta pàgina web s’entendrà automàticament revocada en cas d’infracció de qualsevol de les condicions i termes assenyalats.

Romacafé no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel • lectual, o sobre qualsevol altre dret sobre la pàgina web i els seus continguts.

2. ADVERTIMENT LEGAL

Romacafé no adquireix compromís contractual derivat de la informació que pugui contenir a la seva pàgina web.Qualsevol element gràfic, text, productes o serveis comercialitzats, podran ser objecte d’actualització, modificació de característiques o eliminació sense previ avís.

Excepte la informació a què fa referència l’apartat de confidencialitat de dades, tota aquella informació que sigui rebuda a través del seu lloc web no es considerarà confidencial, de manera que podrà ser utilitzada, reproduïda, transformada, transmesa o difosa per Romacafé a voluntat .

Romacafé no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que terceres parts hagin inclòs en el seu lloc web, i als que ocasionalment pot ser redireccionament la navegació mitjançant hipervincles inserits en la web de Romacafé
L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre Romacafé i el propietari de la pàgina web a la qual es dirigeixi, ni l’acceptació i aprovació per part de Romacafé dels seus continguts o serveis oferts o comercialitzats.

Romacaféno es fa responsable de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés o navegabilitat de la seva pàgina web o de l’ús d’informació o aplicacions que contingui. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés a aquesta pàgina web o que el mateix estigui lliure d’errors.

3. ALTA COM USUARI DEL WEBSITE WWW.MONCAFE.ES

L’Usuari queda informat, i accepta, que la remissió d’una sol licitud d’alta com a usuari a Romacafé o la petició de contractació de qualsevol dels productes o serveis inclosos en la seva Web, no suposen, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Romacafé fins que no hagi contestació o oferta expressa.
L’usuari queda informat que quantes ofertes de productes i / o serveis continguts en aquesta web va dirigida únicament i exclusivament als residents a la Península oa les persones que contractin des de la Península.
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que la formalització de qualsevol formulari existent a lloc web www.moncafe.es o la remissió d’un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Romacafé perquè tracti les dades personals que ens faciliti. Les dades dels clients seran utilitzades per l’enviament a través de correu electrònic de les vendes que realitzi Romacafé i per a ofertes que pugui oferir als seus clients. Romacafé es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar únicament per als fins indicats i en cap cas facilitar a tercers.

4. Condicions de reserva PER EMPRESES QUE SOLICITE L’ENTREGA DE LA DEGUSTACIÓ GRATUÏTA O MÀQUINA KM0.

L’usuari queda informat de les condicions del servei de la màquina en prova.
Aquesta oferta va únicament dirigida a les empreses i / o particulars establertes a la península.
En el cas que el servei es confirmi, la màquina, seguirà sent propietat de Romacafé.
Si fos el cas que no es confirmés el servei, la màquina serà retirada en el termini màxim d’una setmana per un transportista contractat per Romacafé (sense cap cost per part de Romacafé). Perquè no hi hagi cap càrrec per a l’empresa sol.licitant la màquina haurà d’arribar en condicions òptimes
En el cas que no es realitzi la devolució de la màquina en el temps estipulat i en les condicions esmentades, hi haurà una penalització de 90 € a càrrec de l’usuari.

5. ENTORN DE SEGURETAT GARANTIDA.

L’accés a les pàgines transaccionals a través de les que l’usuari d’Romacafé pot arribar a realitzar, en un moment concret, operacions de contractació sobre productes i serveis es realitza en un entorn segur.

Els productes i serveis comercialitzats en aquesta web, podran ser sol.licitats i / o contractats en línia per Romacafé mitjançant la utilització d’un sistema de claus i codis facilitats per l’Romacaféque assegurin la identificació i la integritat i confidencialitat de les operacions.

6. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL.LECTUAL

Els drets de propietat intel lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de Romacafé i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

7. CONTINGUT DE LA WEBSITE I ENLLAÇOS WEB A ALTRES SITE.

Romacafé no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix o els utilitzi.
Romacafé no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de Romacafé. La presència d’enllaços (links) a les pàgines web de Romacafé té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

8. GARANTIA SOBRE LES MÀQUINES ..:

La garantia és vàlida per un període de 2 anys des de la data de la Factura.
La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura i només cobreix les despeses de reparació o substitució del producte.
Queden exclosos tots les despeses derivades del transport.
Els productes i peces reemplaçats per ROMACAFE., En els termes de garantia són de la seva exclusiva propietat. Els serveis prestats en la garantia no perllonguen els efectes d’aquesta.
El termini de garantia comença a partir de la data d’emissió de factura de ROMACAFE, no podent ser ampliat en cap cas per substitució d’un component en una reparació o canvi.
La reparació de les màquines i les parts i peces de les que som responsables de la garantia s’efectua les instal.lacions de ROMACAFÉ situades a Barcelona i es realitzarà en el temps que el nostre servei d’assistència tècnica consideri necessari i suficient.
La pèrdua o deteriorament durant el transport per causa de la garantia no és responsabilitat de ROMACAFE.

9.ANUL.LACIÓ DE LES GARANTIES.

La incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del Client d’una màquina o component.
Incorrecta reparació, modificació o ampliació de la màquina per part de qualsevol persona no autoritzada per ROMACAFE.
No s’acceptarà cap material danyat, amb embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d’una manipulació incorrecta.
Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per l’aigua o fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització indeguda.

L’acceptació de les presents Condicions per part del Client és condició prèvia indispensable i obligatòria per poder beneficiar-se del servei de la botiga en línia. El Client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit el document de TERMES I CONDICIONS íntegrament, i acceptar-les.

11. FORÇA MAJOR.

Queden determinats com a causes de força major:

tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, sigui inevitable,
– Les fallades en l’accés a les diferents pàgines web,
– Les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica,
– Els danys produïts per tercers o atacs al servidor del (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Espresso Blue ni al Client,
– Les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i altres continguts de la web,
– Els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la botiga per part d’aquests tercers,
– Incendis,
– Inundacions o terratrèmols,
– Vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i per tant el compliment de les obligacions assumides per Espresso Blue,
– L’escassetat o indisponibilitat de combustible o energia elèctrica,
– Accidents,
– Conflictes bèl.lics,
– Embargaments comercials o de qualsevol tipus,
– Bloquejos,
– Disturbis, o
– Per raó de qualsevol disposició governamental

12. INTERRUPCIÓ DEL SERVEI

Romacaféno serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic i motivades per causes alienes, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il.legítimes fora del control de la companyia. Així mateix, s’exonera a Romacafé de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per la companyia sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

10 .- JURISDICCIÓ.

Romacafé es regeix en totes les seves relacions contractuals, acords o aliances, publicacions en suport físic o lògic, per les normes i lleis espanyoles.

Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se, en qualsevol àmbit d’actuació, Romacafé se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
Per a qualsevol suggeriment o pregunta sobre aquest avís legal contacti bé sigui per correu ordinari o presencialment a Romacafé.

Actualitzat, abril 2010 Romacafé. Prohibida la seva reproducció total o parcial. Condicions d’ús

 

 

This post is also available in: Spanish

"" s'ha afegit a la llista de desitjos